Vedtægter for foreningen Live Fabrikken

 • 1
  Foreningens navn er Live fabrikken. Foreningens hjemsted er 8700 Horsens.
 • 2
  Foreningens formål er at fremme kendskabet til og afholdelsen af både nyere og ældre musikgenre i Horsens og omegn. Dette sker fortrinsvis ved at tage initiativ til og afholde koncerter og andre musikrelaterede arrangementer i Horsens og omegn.
 • 3
  Medlemskab kan opnås ved indbetaling af det til enhver tid gældende kontingent. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Personer over 18 år betaler fuldt kontingent.
  Der er offentlig adgang til koncerter. Billetter udbydes i løssalg. Billetter kan tilbydes medlemmer til reduceret pris.
 • 4
  Bestyrelsen er bemyndiget til at slette medlemmer, der trods påkrav er i kontingentrestance ud over 1 måned efter forfald. Ved udløbet af denne frist kan foreningens kasserer dog erindre medlemmet skriftligt om restancen. Hvis indbetaling af kontingent herefter sker, dog senest inden 14 dage efter kassererens henvendelse, genindtræder medlemskabet.
 • 5
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 1. juli hvert år.
  Indkaldelse annonceres på foreningens hjemmeside med angivelse af tid, sted samt dagsorden. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, dog jf. §§ 8 og 9.

Ændring eller tilføjelse til foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling, når mindst tre fjerdedele af de stemmeberettigede, som er til stede, stemmer derfor.

 • 6
  Forslag til ændringer i vedtægterne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen foranlediger, at de indkomne ændringsforslag bliver udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.
 • 7
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamlings faste punkter:
 1. Valg af dirigent
  Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt godkendelse af budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af årskontingent
  6. Valg af:
  a. Formand på valg ulige år
  b. Kasser på valg lige år 1
  c. 1-3 bestyrelsesmedlemmer (minimum 1 på valg årligt)
  d. 1. bestyrelsessuppleant og1 revisorer (på valg årligt)
  7. Eventuelt
 • 8
  Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen under forudsætning af, at de har betalt kontingent.
 • 9
  Alle afstemninger på generalforsamlingen bortset fra vedtægtsændringer afgøres ved simpelt stemmeflertal og skal gennemføres skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer anmoder herom.
 • 10
  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal inden for bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med motivering herfor og formuleret dagsorden.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 • 11
  Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand, kasser og mindst 1 højst 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 2 år ad gangen, med valg i ulige år. Kasseren vælges for 2 år ad gangen, med valg i lige år. Funktionsperioden for de øvrige 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer er ligeledes 2 år. Genvalg kan finde sted.
 • 12
  Bestyrelsens vælger selv næstformand, kasserer og sekretær.
 • 13
  Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen før udløbet af sin funktionsperiode, indtræder den suppleant, der står for tur, for den resterende periode.
 • 14
  Bestyrelsesmøder afholdes på foranledning af formanden eller på begæring a f mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Det er formandens pligt at drage omsorg for, at samtlige bestyrelsesmedlemmer bliver indkaldt til møderne, hvortil der skal foreligge dagsorden.
 • 15
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, deriblandt formand eller næstformand, er til stede. Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
 • 16
  Referat fra bestyrelsesmøder – efter at være underskrevet af formand og sekretær – tilsendes bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter det pågældende møde. Godkendelse af referatet indgår som fast punkt på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.

Er nyt møde ikke fastsat ved det møde, referatet omhandler, betragtes referatet som godkendt, medmindre indsigelser er formanden og sekretæren i hænde senest 3 uger efter, at bestyrelsesmedlemmerne har modtaget referatet.

 • 17
  Kassereren fører foreningens regnskab. Dispositioner over foreningens kasse-, bank- og girobeholdning til bestridelse af foreningens udgifter skal ske i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Kassereren drager omsorg for, at de til enhver tid gældende kontingenter opkræves hos medlemmerne. Formanden holdes løbende orienteret om evt. restancer.
 • 18
  Foreningens regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april. Regnskabet afleveres til revisorerne senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  Regnskabet skal med revisorernes bemærkninger udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.
 • 19
  Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages, når tre fjerdedele af foreningens fremmødte medlemmer stemmer derfor. Indkaldelse sker med det for ordinær generalforsamling gældende varsel, jf. § 5.